Vedtægter for Skov Hastrup Vandværk pr. 1. maj 2008 (udskriftsvenlig PDF)

 

VEDTÆGTER

FOR

SKOV HASTRUP VANDVÆRK

§ 1
Selskabet, der er stiftet den 19. september 1938, er et andelsselskab, hvis navn er Skov
Hastrup Vandværk.
Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune.

formål
§ 2
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for
vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage
medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

medlemmer
§ 3
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af
selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der
er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

medlemmernes rettigheder
§ 4
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det
af Lejre Kommune fastsatte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
§ 5
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og
solidarisk.
Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes ligeligt.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af
vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af
nærværende vedtægter.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo -
forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for
selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets
rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

udtræden af selskabet
§ 6
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller
hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvst
ændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra
forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom
eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

levering til ikke-medlemmer (købere)
§ 7
Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige
omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne
få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og
regulativ.
Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres
leveringspligt ved køb fra selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

generalforsamling
§ 8
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14
dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal
avis med angivelse af dagsorden.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen
senest den 15. februar
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne
fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen
af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af
dirigenten.

stemmeret og afstemninger
§ 9
Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen
stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg. Købere i henhold til § 7
har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser
træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er
til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende
ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer,
uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

bestyrelsen
§ 10
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad
gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3
medlemmer.
Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter
opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems
resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte
fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til
administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal
forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en
særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

tegningsret
§ 11
Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves
dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

regnskab
§ 12
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser,
kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de
generalforsamlingsvalgte revisor(er), samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

opløsning
§ 13
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.
Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved
fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog
besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et
eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet
selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.
i

krafttræden
§ 14
Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 26. marts 2008.

De træder i kraft den 1. maj 2008.
___________________________
___________________________
Formand: Claus Jakobsen Dirigent