Skov-Hastrup den 23. april 1996


§ 1

Bylaugets navn er Skov-Hastrup Bylaug. Dets hjemsted er Lejre kommune (tidligere Hvalsø).


§ 2

Bylaugets formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, såvel i lokale som i officielle forhold. Bylauget kan dog ikke træffe beslutninger der krænker den private ejendomsret.


§ 3

Husstande i Skov-Hastrup og opland kan optages som medlemmer i Skov-Hastrup Bylaug. Medlemskab er først effektivt, når kontigentet er betalt.


§ 4

Kontigentet fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen og betales ved den årlige Sankt Hans fest. Restance medfører tab af stemmeret indtil kontingentet er betalt.


§ 5

Generalforsamlingen er Bylaugets højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. lndkaldelsen til ordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være et bestyrelsesmedlem.


§ 6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/3 af Bylaugets medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved brev med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsordenen.


§ 7

For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden: 1. valg af dirigent
2. beretning
3. regnskab
4. forslag, herunder fastsættelse af kontingent
5. valg til bestyrelse
6. valg af revisorer
7. valg af suppleanter
8. eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 8 dage før.


§ 8

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Der kan afgives 1 stemme pr. kontingent. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det foreskrevne antal stemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de fremmødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt et simpelt flertal af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.


§ 9

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen henholdsvis 2 og 3 hvert andet år, suppleanterne vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer til generalforsamlingen. I forbindelse med afgrænsede aktiviteter kan bestyrelsen nedsætte midlertidige udvalg, suppleret med Bylaugets medlemmer.


§ 10

Bestyrelsen råder repræsenterer Skov-Hastrup Bylaug over for offentlige myndigheder, andre foreninger samt over for byens beboere. Bestyrelsen råder over Bylaugets midler


§ 11

Ved Bylaugets eventuelle opløsning afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som afgør evt. midlers benyttelse.