Onsdag den 9 marts 2010 kl. 19.30 I den gamle skolestue Skov-Hastrup.

Referatet kan også hentes herfra i (udskriftsvenlig PDF)

 

 

 

Deltagere: 9, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer.

 

Formanden bød velkommen.

 

1. Valg af dirigent:

Sten Olsen blev valgt og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2. Formandens beretning (for år 2009):

 

Vandprøver

Der har i årets løb været udvidet kontrol i maj (nitrit < 0,0016 mg/l, krav max 0,1), begrænset kontrol (ledningsnet) (nitrit 0,027 mg/l krav max 0,01) samt for uorganisk sporstoffer (3 stoffer på ledningsnet).

Da resultater af prøverne på Arsen og Nikkel har ligget lavt, er prøvetagningsfrekvensen blevet sat ned frem over!

Der har været overskridelse på nitrit, mens alle øvrige resultater viste at vandkvaliteten var ok. Nitritniveauet ligger som det har gjort de sidste mange år, men kravet er blevet skærpet for afgang vandværk. Dvs. nitrit niveauet er for højt ved afgang fra vandværket, men er ok når der måles hos forbrugerne og derfor som helhed ok.

Dog har der været arbejdet meget med at nedbringe nitritniveauet i det forgangne år, men det er stadig ikke løst! Det skal bemærkes at der ikke er påbud eller krav af nogen art, i forbindelse med det forhøjede nitrit niveau.

 

Ny og gammel boring

Disse fungerer fint!

 

Årsforbrug

Der blev pumpet 12.462 m3 op, og der blev faktureret 11.441 m3 hvilket svarer til et spild på 8 %.

 

Reparationer

Der har været flere reparationer på Skovhastrupvej, hvor en enkel forbruger har haft et stort vandspild, som de også har betalt for! Der er nedsat 2 målerbrønde og flyttet en måler, alle ligeledes på Skovhastrupvej, men ellers er ledningsnettet ok og bør kunne køre uden problemer.

Endelig er der udført en del forbedringer på vandværket!

 

Rykkere

Der har været brugt en del tid på at rykke dårlige betalere, som dog nu alle har betalt, og et sted har der været lukket for vandet hele året.

 

Afslutningsvis skal der lyde en tak til bestyrelsen for et godt og inspirerende samarbejde i det forgangne år, samt en tak til revisorerne for deres indsats.

 

3. Det reviderede regnskab for 2008 fremlagt til godkendelse

Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Til forskel fra de forrige år er prisen på vandet jo sænket sidste år, det ses i regnskabet. Der har været en del vedligeholdelses omkostninger. Regnskabet giver underskud på ca. 21.000 kr. Der er likvide midler for ca. 377.000 kr. Så det ser ok ud.

 

4. Budget for det kommende år.

Blev fremlagt af kassereren og godkendt. Budgetteret vedligeholdes omkostninger er hævet en smule. Likvide midler forventes stige med 150.000,-.

 

5. Behandling af indkomne forslag:

Der var ingen

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Medlem: John Rasmussen var på valg og modtog genvalg.

Medlem: Sanne Solmer-Hansen var på valg og modtog genvalg.

Suppleant: Torben Larsen var på valg og modtog genvalg.

 

Formanden Claus Jacobsen har valgt at trække sig af bestyrelsen dags dato og dermed uden for valg perioden. Det blev det forsøgt om det var muligt at finde et bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen, det var desværre ikke muligt. Bestyrelsen vil appellere til at suppleanten indtræder i bestyrelsen.

 

 

7. Valg af revisorer + suppleanter.
Revisor: John Andersen var på valg og modtog genvalg

Revisorsuppleanter: Gitte Olsson var på valg og modtog genvalg

8. Eventuelt:
Der var et stort tak til Claus Jacobsen, som har været med i bestyrelsen i mange år.

 

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og den årlige generalforsamling afsluttedes.

 

 

Skov-Hastrup den

 

 

 

_________________________ ____________________________

Dirigent, Sten Olsen Referent, Sanne Solmer-Hansen